University Preparation Course1

University Preparation Course

(หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย)

University Preparation Course เป็นหลักสูตรเพื่อที่จะเตรียมผู้ที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท จนถึงปริญญาเอก และผู้ที่เป็นนักวิชาชีพและต้องการไปทำงานในต่างประเทศ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษา อังกฤษที่เตรียมความพร้อมตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับ advanced หรือระดับสูงสุด โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้น โดยการใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สอง

สำหรับนักเรียนทุน ACSA เพื่อการเรียนปริญญาตรีในประเทศอเมริกา นักเรียนที่เข้ารับทุนเรียนในระดับปริญญาตรีในประเทศอเมริกานั้น จะต้องมีผลภาษาอังกฤษประกอบการสมัครหรือส่งผลภาษา อังกฤษในเวลาที่กำหนดไว้ของแต่ละมหาวิทยาลัย และเนื่องจากภาษา อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการรับทุน เพราะหากว่านักเรียนไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนได้ ก็จะไม่สามารถรับทุนหรือเมื่อรับทุนไปแล้ว ไม่สามารถจะเรียนได้ ก็จะเป็นปัญหาใหญ่มาก เพราะฉะนั้นการเตรียมภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต้องเข้าใจ ว่าการสอบได้ผลภาษามาอย่างเดียวไม่ใช่พิสูจน์ว่านักเรียนมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ความเชี่ยวชาญจะต้องมาจากการฝึกฝน ไม่ใช่การกวดวิชาหรือติวเข้มให้สอบผ่านเท่านั้น PELIC ได้จัดเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษไว้ให้นักเรียนที่สนใจจะเข้ามาเรียน หลักสูตรเหล่านี้ไม่ไช่ข้อบังคับ (pre-requisite) เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่สนใจเท่านั้น

หลักสูตรแบ่งออกเป็นสองส่วน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามที่ต้องการดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ :

I. English Preparation Course (หลักสูตรการเตรียมภาษาอังกฤษ)

ชื่อหลักสูตร: Phonics and Communicative Grammar

ผลพวงจากการที่เด็กนักเรียนจากประเทศอาเซี่ยนส่วนใหญ่มีปัญหาในการที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษให้เกิดความสำเร็จได้ เพราะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นำมาใช้ให้ได้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จะต้องเริ่มต้นจากการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการอ่านและออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนเสมือนเจ้าของภาษากับไวยากรณ์นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการเรียน Phonics ซึ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษอีกวิธีหนึ่ง ที่เริ่มต้นมาพร้อมกับการสอนภาษาอังกฤษในโลกนี้ เป็นการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการออกเสียงของอักษร 26 ตัวให้ถูกต้อง ไม่ใช่การท่องจำ ผลจากการออกเสียงได้ถูกต้อง ผู้เรียนก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะ

 1. อ่านและพูดออกเสียงภาษาอังกฤษได้จากการผสมตัวอักษร
 2. สามารถฟังและเขียนสะกดคำขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง

 

  Phonics เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่มีจุดเป้าหมายเพื่อให้คนในปรเทศอาเซี่ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ เป็นหลักสูตรการอ่าน การออกเสียงให้ถูกต้องและไวยากรณ์ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และฝึกหัดจนชำนาญ สามารถออกเสียงได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษาได้ในเวลาอันสั้น ด้วย Phonics  ซึ่งเป็นการเรียนที่ต้องออกเสียงให้ตรงกับอักษรของภาษาอังกฤษ เป็นตำราที่สอนกันมาหลายร้อยปี

โดยมีเป้าประสงค์ และการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้สามารถฟังและพูด ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 2. สามารถนำการฟังและพูด มาพัฒนาในการอ่านและเขียน
 3. สามารถอ่านออกเสียงและสะกดคำในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 4. สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 5. เนื่องหลังจากผ่านการอบรมในขั้นต้นแล้ว ผู้เรียนจะได้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่จะต้องนำไปต่อยอดได้ต่อไปอีกเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต้องนำเอาความรู้ไปฝึกฝนต่อไปอีก ต้องเริ่มพูดและใช้ภาษาอังกฤษเป็นกิจประจำต่อไป ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่พร้อมใจกันใช้ภาษาอังกฤษกันต่อเนื่อง
 6. เรียนหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดการสอน

เป้าหมายของการสอน คือผู้เรียนต้องการจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และตั้งใจที่จะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนตลอดเวลา

การเรียนการสอนจะเป็นการเรียนผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังต่อไปนี้

 1. การเรียนระบบ Phonics เพื่อให้ ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง โดยการออกเสียง

อักษรได้ถูกต้องแล้วและได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะได้ทักษะในการ พูด ฟัง อ่านและเขียนในทันที เช่น สามารถอ่านและออกเสียงได้ถูกต้อง และเมื่อฟังภาษาอังกฤษแล้ว ก็สามารถเขียนคำและประโยคได้อย่างถูกต้อง โดยอาจจะไม่รู้ความหมายได้ทุกอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคน

 1. การเรียนในห้องเรียน ตามตารางเรียนในแต่ละวัน
 2. การเรียนนอกห้องเรียน จะมีครูพี่เลี้ยงสอนการบ้าน ทบทวนการเรียน เน้นการสนทนาและทำกิจกรรม
 3. หลังจากการออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแล้ว ต้องมีการพัฒนาต่อไปคือ ให้ผู้เรียนเรียนการใช้ไวยากรณ์ (Grammar)หรือความรู้ไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้ว โดยนำมาใช้ให้ได้ผลจริงๆทั้งการพูด อ่าน เขียนและฟังให้ได้อย่างเชี่ยวชาญคู่กับ Phonics
 4. ผู้เรียนต้องเรียนให้ได้คำศัพท์ (vocabulary)พื้นฐานและเพื่อการนำไปต่อยอดต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายในการผสมประโยค คู่กับ
 5. เมื่อผู้เรียนเริ่มต้นสามารถสื่อสาร (communicate) ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียนและฟังได้แล้วในระดับพื้นฐาน หลังจากนั้น ก็สามารถต่อยอดการเรียนให้สูงขึ้นในระดับต่างๆ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ในทางวิชาการ การศึกษาต่อ การทำงานในอาชีพต่างๆต่อไป

ผลสรุป

 1. นักเรียนที่ได้เรียนในหลักสูตร Phonics จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เสมือนภาษาที่เจ้าของประเทศได้ใช้เองแล้วในที่สุด
 2. การสอนหลักสูตร Phonics ต้องอาศัยพื้นฐานการใช้ภาษาของตัวเองที่ชำนาญ เพื่อให้การปรับการเทียบเคียงเสียง (transform) ของภาษาอังกฤษให้ได้ถูกต้องแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าของประเทศมาสอนอีกต่อไป โดยครูที่มีพื้นฐานการสอนของตัวเอง สามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 3. นักเรียนจะมีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูด เพราะได้สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง การใช้ภาษาอังกฤษก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป
 4. ต่อเนื่อง
 5. เรียนหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

หลักสูตรการเรียน

 1. หลักสูตร 60 ชั่วโมง
 2. รายละเอียดการสอน
 • Phonics
 • Communicative
 • Basic Grammar

 

II. University Preparation Course (หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย)

วัตถุประสงค์:

สำหรับนักเรียนทุนระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ได้รับทุนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหรือผู้ที่ต้องการไปเรียนในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตแบบนักศึกษา แบบคนตะวันตก

รายละเอียดการเรียน

ระบบการเรียนนั้นเป็นการเรียนแบบ Total Immersion Technique ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนอยู่ใน ค่ายภาษา (English Immersion Camp) โดยมี concept ที่นักเรียนต้องพยายามที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะตลอด 24 ชั่วโมง โดยการจัดการเรียนในค่ายนั้น จะมุ่งเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ เป็นอันดับแรกเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย (main stream) จุดประสงค์สำคัญนั้น เพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Study) ให้เข้าใจในทุกทักษะ จนสามารถผ่านการสอบวัดระดับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้ ต้องมีทักษะพร้อมในการเข้าฟังการบรรยาย (Note taking skills pertaining in lecture classes) การทำรายงาน (Writing reports) การใช้ห้องสมุด (Effective library usage skills) การอ่านตำรา (Reading comprehension) and Critical thinking methods และจะต้องมีความพร้อมในด้านภาษา วัฒนธรรมตลอดจนความเป็นอยู่ของคนตะวันตก เพื่อให้เตรียมตัวพร้อมเมื่อต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

การสอนนั้นประกอบด้วย:     

Programmed I:    English for Academic Purposes

1.1   เป็นการปูพื้นฐาน (English Foundation) โดย

 • การสอนไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว มี
  • Basic Grammar
  • Advanced Grammar
 • Structure เป็นการสอนเรื่องโครงสร้างของประโยคซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุด ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด จะต้องรู้เรื่องโครงสร้างประโยคอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถนำไปต่อยอดให้ได้ทุกทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน ฟัง ในระดับสูง ให้เป็นมืออาชีพ (Professional) ได้
 • Conversation and listening การฟังและการใช้บทสนทนาตลอดเวลา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อความหมายในระดับกลาง
 • Cross Cultural Communication เป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของการสื่อสารและ ความเป็นอยู่ของคนตะวันตก

1.2   การสอนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการ (English for Academic Purposes)

เพื่อให้มีความรู้ทุกทักษะ คือ การพูด อ่าน เขียนและฟัง จนได้ระดับ Upper Post Intermediate การสอนในระบบ Total Immersion Technique นั้นจะต้องเรียนอยู่ในค่ายภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาในทุกทักษะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จากสื่อและวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งจะอยู่กับนักเรียนตลอดเวลานอกห้องเรียน จะเป็นผู้คอยแนะนำตรวจเช็คทุกขั้นตอน
 2. ใช้ชีวิตในค่ายเสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของตะวันตก ต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกินอย่างครบถ้วน

 

Programmed II : Study Skills

         เป็นการเรียนการใช้ทักษะในการเรียนต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา การใช้ชีวิตแบบนักศึกษาแบบคนตะวันตก หลักสูตรการเรียนประกอบด้วย:

 –   English language study

 –   Critical thinking method

–    Note taking skills pertaining to lecture classes

 –   Writing reports

–    Effective library usage skills

–    Reading comprehension

–    Discussion, Presentation and Seminar.