featured

ACSA Thailand

By  | 

ACSA Thailand ทุนการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี

ข้อมูลสำหรับการแนะนำโครงการในเบื้องต้น

American Collegiate Scholarship Association หรือ ACSA เป็นมูลนิธิ ที่เป็นผู้รับทุนการเรียนในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย 70-200 แห่งทั่วประเทศอเมริกา เพื่อให้นักเรียนต่างชาติยกเว้นชาวอเมริกัน ทั่วโลก มากว่า 20 ปี และส่งนักเรียนไปเรียนมาแล้วประมาณ 10,000 คนจนถึงปัจจุบันนี้

IDEA เป็นชื่อขององค์กรที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในอเมริกา ACSA เป็นผู้บริหารตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งไปทั่วโลก ตามภาคพื้นต่างๆ ประเทศไทยจะขึ้นอยู่ในโซน South East Asia

ACSA ได้แต่งให้ PELIC (ACSA Thailand) เป็นผู้แทนในการคัดเลือกนักเรียนแต่ผู้เดียวในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2013 และขณะนี้ PELIC ได้รับสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนจากประเทศ จีน ฮ่องกง มาเก๊าและสิงคโปร์ด้วย

ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ทุน ACSA เป็นทุนที่ได้รับมาสำหรับประเทศไทย 1100ทุนต่อปี
 • เป็นทุนที่ไม่ได้คัดเลือกเอาคนเก่งเป็นพื้นฐาน แต่จะมุ่งไปทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากกว่าการให้นักเรียนที่เก่ง คะแนนสูงๆอย่างเดียว

 

 1. สิทธิที่จะได้รับ
  • ได้ทุนฯ เป็นค่าเล่าเรียน + ที่พัก + อาหาร (ทุกคนจะต้องอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย) โดยชำระบางส่วนที่นอกเหนือจากทุนที่ได้รับ
  • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 0 เท่านั้นก็รับทุนได้ เป็นนักเรียนทุนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยเลย (ไม่ต้องไปแข่งกับคนเก่งเพื่อแย่งทุนฯกัน)
  • ได้ทุนเรียน 4 ปี (จนจบปริญญาตรี)
  • ในกรณีที่ภาษาอังกฤษสอบแล้วไม่ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ก็สามารถขอรับทุนเรียนภาษาได้ 1 ปี รวมเป็น 5 ปี
  • การขอ VISA ก็จะสะดวก ง่ายกว่านักเรียนทั่วไป เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ได้ทุนจากมหาวิทยาลัย
  • จะได้รับวีซ่านักเรียน F1 ซึ่งมีอายุ 5 ปี
  • ในระหว่างเรียน จะสามารถขอสมัครทำงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้อาทิตย์ละ 20 ชั่วโมงและทางมหาวิทยาลัยจะสมัครขอใบ social security (บัตรประจำตัวประกันสังคม)ให้ ซึ่งใช้ได้ตลอดชีวิต
 1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและลักษณะของทุน
  • ทุนมาจาก 70-200 มหาวิทยาลัยในอเมริกา (ซึ่งแต่ละปีจะไม่เท่ากัน ทั้งสาขาวิชาและจำนวนทุน)
  • เป็นการให้ทุนแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไม่มุ่งเอาคนที่เก่งอย่างเดียว ไม่มีการคัดเลือกหรือสอบเพื่อรับทุน ใครมาสมัครก่อนได้สิทธิก่อนทันที
  • เป็นทุนที่ครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักในมหาวิทยาลัยและค่าอาหาร 3 มื้อ (ในตอนเปิดเทอม) เมื่อรวมกันแล้ว แต่ละมหาวิทยาลัยจะให้ทุนไม่เท่ากัน ทุนที่ได้จะอยู่ประมาณ 25-75% ของทั้งหมด และที่เหลือจากทุนที่ได้รับผู้ปกครองจะเป็นผู้จ่าย
  • มหาวิทยาลัยจะให้ทุนโดยตรงกับนักเรียน และจะทำงานกับนักเรียนโดยตรงหลังจากที่ได้รับทุนแล้ว
  • ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ (แนะนำให้นักเรียนซื้อหนังสือมือสอง เพราะจะถูกมาก) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในระกว่างปิดเทอม เป็นต้น ไม่ได้รวมอยู่ในทุนของมหาวิทยาลัย
  • ค่าใช้จ่ายค่าทำวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปก่อนเดินทาง ไม่ได้รวมอยู่ในทุนของมหาวิทยาลัย
  • สามารถสมัครได้ตลอดปี;
 • นักเรียนสามารถแจ้งความจำนงขอสมัครได้ตลอดปี เพราะมหาวิทยาลัย เปิดปีละสองเทอม
 • ปัญหาการเตรียมตัวของนักเรียนะไม่เหมือนกัน บางคนใช้เวลามากกว่าคนอื่นๆ เป็นต้น
  • ไม่จำเป็นต้องมีผลภาก่อนที่จะสมัครได้;
 • เรื่องของภาษาเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัคร แต่เป็นเรื่องที่ยังไม่จำเป็นต้องมีผลของภาษาอังกฤษก่อนการสมัคร ถ้านักเรียนยังไม่ได้ไปสอบ สามารถมาทำงานและวางแผนร่วมกันต่อไปได้ภายหลัง
 1. สาขาวิชาที่รับทุนเรียนได้

เป็นทุนจาก Liberal Arts University หรือมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ให้ทุนจะเป็นทางด้านศิลปะศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ จะมีขนาดใหญ่บ้างแต่ไม่มากนัก มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งที่เป็นวิทยาลัยเก่าแก่ ที่ยังเรียกว่า college อยู่หลายแห่ง นักเรียนไทยหรือตางชาติที่จะรับทุนเรียนจึงจะเหมือนกับนักเรียนชาวอเมริกันที่เข้าใจในโครงสร้างเก่าแก่ของประเทศ และได้มีโอกาสไปเรียนกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ซึ่งจะมีวัฒนธรรมต่างๆที่ยังรักษาไว้อยู่ แม้กระทั่งบางมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหม่ ก็จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน จึงได้มีการให้ทุนที่ไม่เหมือนทั่วไป เพราะเขาอยากเปิดโอกาสให้คนทุกคน ไม่ใช่แต่คนเก่งอย่างเดียว นักเรียนจึงจะได้รับการดูแล ให้ความเอาใจใส่และช่วยเหลือ ประคับประคองให้จบให้ได้ทุกคน

วิชาที่ให้ทุนทาง “ศิลปะศาสตร์ หรือ Liberal Arts” เช่น

 • บริหารธุรกิจ (การบริหาร การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี ฯลฯ)
 • สื่อสารมวลชน (Mass Communication)
 • รัฐศาสตร์ (Political Science)
 • ตอมพิวเตอร์ (Information Technology)
 • ภาษาศาสตร์ (Education, Languages)
 • วิทยาศาสตร์ (Pure Science)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 • พยาบาลศาสตร์ (Nursing)
 • นิติศาสตร์ (Law)

วิชาที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ ที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับทุนของ ACSA เช่น

 • แพทย์ (ทุกสาขา)
 • สถาปนิก (Architecture)
 • การบิน (Aviation) เป็นต้น
 1. คุณสมบัติของผู้ต้องการขอสมัครรับทุน
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ 5 หรือ 6 (สามารถสมัครรับทุนได้ตั้งแต่อยู่มัธยมปีที่ 5)
  • กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือยังไม่จบมหาวิทยาลัย เพื่อขอเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. หรือ ปวส.
  • คะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 0
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • ไม่มีการสอบคัดเลือก ทุกคนขอรับทุนได้หมด ใครมาก่อนได้ก่อนจนกว่าจะหมดโควต้า
  • คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง มีความสามารถจ่ายในส่วนที่เหลือจากทุนได้
  • มีความตั้งใจที่จะไปเรียนจริงๆ
  • ต้องรักษาสถานภาพไม่ให้สอบตก
 1. ค่าใช้จ่าย จะแบ่งออกดังต่อไปนี้

5.1  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 • ค่าสมัครของ ACSA
 • ค่าดำเนินการ ACSA Thailand
 • ค่า ACSA administrative fee
 • ค่าดำเนินการรับโควต้าและค่าดูแลนักเรียนในประเทศไทย

5.2  ค่าใข้จ่ายก่อนเดินทาง

 • ค่าทำพาสปอร์ต
 • ค่าดำเนินการขอวีซ่า (นักเรียนจะได้วีซ่า 5 ปี)
 • ค่าสอบภาษาอังกฤษ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (เที่ยวเดียว

5.3  ค่าใช้จ่ายขณะที่กำลังศึกษาอยู่

 • ค่าเล่าเรียน ที่พักและอาหาร นอกเหนือไปจากที่ได้รับทุน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายตอนปิดเทอม

(นักเรียนจะสามารถทำงานในมหาวิทยาลัยในระหว่างเรียน 20 ชม.ต่อสัปดาห์ หรือไปหางานทำตอนปิดเทอม เช่น ร้านอาหารไทย เป็นต้น)

โดยนักเรียนจะได้รับรายละเอียดในขั้นตนอนต่างๆตามเอกสารเมื่อได้ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครขอรับทุน

 1. การดำเนินการ
  1. เมื่อนักเรียนสมัครแล้ว ทางมูลนิธิ ACSA จะส่งรายชื่อมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาที่สมัครไปมาให้เลือก
  2. ในเอกสารที่ส่งมา จะมีรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย ในเรื่องทุนที่ให้ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องจ่ายนอกเหนือจากทุนที่ให้มาแล้ว จะมีระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ เกรดเฉลี่ย ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป้นต้น
  3. ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้แทนมูลนิธิในประเทศไทยจะมาช่วยกันดูรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัยสาขาวิชาที่สมัครเรียน ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองเลือก เมื่อเลือกแล้วก็จะกรอกเอกสารตอบรับการเลือกมหาวิทยาลัยกลับไปให้มูลนิธิ
  4. ทางมูลนิธิ จะคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นระยะๆ และเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียว เพื่อใช้ในการดำเนินการ ให้คำปรึกษาและการดูแลนักเรียนไปตลอด 4-5 ปี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
 1. การแสดงความจำนงและสอบถามในการขอรับทุน

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรายละเอียดทั้งหมด ให้นักเรียนแจ้งความจำนง ของสอบถามเรื่องการสมัครขอรับทุน ก็จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถามถึงข้อสงสัยได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนกว่านักเรียนและผู้ปกครองจะเข้าใจชัดเจน และสมัครใจที่จะขอรับทุน ก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *