CHAYANAN

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

กลุ่มธุรกิจ ชยานันต์ เป็นกลุ่มธุรกิจทางจิตวิทยาและการศึกษา ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า CHAYANAN โดยใช้เทคโนโลยีมา ประกอบเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความถนัดและความสนใจ รวมถึงระบบฐานคิดและการทํางานของสมอง ของผู้คนทุกระดับ เพื่อพัฒนาการสื่อสาร การใช้อารมณ์ การเข้าถึงโอกาสด้วยความสามารถที่มือยู่อย่างเต็มเปี่ยม รวมถึงความสัมพันธ์ โดยใช้ระบบไบโอ เมตริก ในการช่วยเหลือเก็บข้อมูลด้วยการสแกนผิวลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว ในการประมวลผล โดยใช้ทฤษฎี พหุปัญญา และความถนัดมารองรับ เป็นแกนหลัก

สาเหตุของการใช้ผิวลายนิ้วมือเกิดจากการ ที่ผิวลายนิ้วมือมีการสร้างรหัสหรือ เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกัน และพัฒนาสิ้นสุดที่ อายุ 2 ปี พร้อมกับสมอง ซึ่งเชื่อมกันกับผิวลายนิ้วมือ สามารถเก็บได้แม้มีบาดแผล หรือการพยายามทําให้หายไป แต่สุดท้ายแล้ว จะกลับมาใหม่เหมือนเดิม เพราะเกิดจากการเชื่อมโยงของสมองที่ยังคงมีอยู่ และจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ลายนิ้ว มือของแต่ละคนจึงมีรายละเอียดและลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ธุรกิจกลุ่ม ชยานันต์ มีด้วยกันอยู่ สามระดับโดยมีการใช้สีในการบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. สีแดง ในกลุ่ม เด็กอายุมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี หรือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การใช้ผลการสแกนควบคู่ไปกับการเลี้ยงดูในเด็กอายุดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างแนวทางการเลี้ยงดู รวมถึงแนวทาง การดูแล และช่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการค้นหาความชอบอย่างอิสระไม่มีผูกมัด ลองสิ่ง ที่อยากลอง และได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็น เพื่อเปิดช่องทางของการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

การดูแล และขอบเขตของกลุ่มธุรกิจชนิดนี้ จะต้องครอบคลุมไปถึงการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DMIT ให้คุณครู และผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา อารมณ์และการเข้าสังคม ตามระเบียบวิธีการสอน แบบ Child Centre รวมถึงการนําแสงสีมาเป็นสิ่งยั่วยวนใจในการเรียนรู้


2. สีทอง ในกลุ่ม เด็กอายุมากกว่า 12 ปีแต่ไม่เกิน 22 ปี หรือในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมหาวิทยาลัย

การใช้ผลการสแกนควบคู่ไปกับเด็กกลุ่มนี้ จะช่วยวางแผนแนวทางการเรียนรู้ บนพื้นฐานของความถนัด รวมถึงช่องทางที่เรียนรู้ได้ดี เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งในการที่จะต่อยอดด้วยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่มีพลัง

การใช้ผลการสแกนจะต้องคํานึงถึง ค่าการทํางานของสมอง กล้ามเนื้อATD ช่องทางการเรียนรู้ SWOT Analysis และ ระบบฐานคิดเพื่อพัฒนาในจุดที่เด็กมีความถนัดเป็นพิเศษ และเพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นของการเรียนรู้

เราเข้าใจดีว่าเด็กในกลุ่มมัธยมหรือมหาวิทยาลัย อยากที่จะค้นพบโลกใหม่ ที่มีความเป็นตัวเองหรือเหมาะกับตัวเองมากขึ้น ทาง CHAYANAN ได้มองเห็นโอกาส และได้ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม โดยที่เราได้ทําข้อตกลงร่วมกัน กับ ACSA หรือ American Collegiate Scholarship Association ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมดี ให้ได้รับทุน การศึกษา เพื่อศึกษาต่อยังระดับปริญญาตรีในสาขาศิลปศาสตร์ โดยไม่มีข้อผูกมัด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีมหาวิทยาลัยพันธมิตร มากกว่า 250 มหาวิทยาลัย ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ CHAYANAN

การดูแลธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องครอบคลุมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการอํานวยความ สะดวกในเรื่องของห้องเรียน ห้องอ่านหนังสือ และมุมพักผ่อนเพื่อที่จะสามารถติดตามผลนักเรียนนักศึกษาของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น การเลือกคณะ สาขาวิชาการเรียนรู้จําเป็นต้องมีข้อมูล และแนวทางการดําเนินงานในทางจิตวิทยาในการกํากับดูแล


3. สีน้ําเงินเข้ม ในกลุ่ม ผู้ที่มีอายุมากกว่า 23 ปี

การใช้ผลการสแกนกับประชากรกลุ่มนี้จะส่งผลดีโดยการที่จะได้ต่อยอด ความรู้ และทักษะที่ได้สั่งสมมาจากการศึกษาทั้งระดับพื้นฐาน และอุดมศึกษา โดยรับรู้ช่องทางการสื่อสารรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองรวมถึงผู้อื่น และ ความถนัดแบบใดที่มีมาแต่กําเนิด จะส่งผลถึงการใช้ชีวิตในครอบครัว และการทํางานทําให้สามารถบริหารจัดการเวลาให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

การใช้ผลการสแกนจะช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างบุคคลตามบุคลิกภาพ และลดปัญหาที่อาจจะสามารถเกิดขึ้นจากการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมถึง Generation Gap ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

การดูแลกลุ่มธุรกิจนี้จะต้องครอบคลุมถึงการให้คําปรึกษาความสัมพันธ์ครอบครัว ความสัมพันธ์ทั่วไป และการบริการจัดการความเครียด และการจัดการตนเองเบื้องต้นเพื่อที่จะเป็นต้นแบบและความเข้มข้นของการให้คําปรึกษาและติดตามผลได้ดี ยิ่งขึ้นต่อไป